Învăţământ preuniversitar Învăţământ superior Învăţământ minorităţi Cercetare Resurse umane Recunoastere diplome si vizare Relații Internationale si Europene
Despre instituție / Despre noi / Minister
Informații de interes public
Navigare rapidă
Contact
Ministerul Educaţiei Naţionale
Str. Gen. Berthelot 28-30
Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel. Centrală: 4056200;4056300
Relaţii cu publicul
Direcţii
Atribuțiile Direcţiei Generale Relații Internaționale și Afaceri Europene

Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene are următoarele atribuţii:

Afaceri europene

1. Coordonarea şi centralizarea materialelor şi documentelor privind activităţile de afaceri europene (solicitarea informaţiilor necesare, colectarea şi integrarea acestora în documente şi asigurarea traducerii).
2. Urmărirea evoluţiei actelor legislative și non-legislative adoptate la nivel european  și a liniilor strategice ale UE în domeniul educaţiei şi formării profesionale.
3. Coordonarea participării României la Comitetul Educaţie, Consiliul Educaţie, Cultură, Tineret şi a contribuţiei pentru Consiliul European.
4. Monitorizarea participării României la programul comunitar integrat de Învăţare pe tot parcursul vieţii (LLP).
5. Participarea în Comitetul Programului LLP și in Comitetul programului Erasmus +.
6. Monitorizarea acţiunilor privind participarea României la programul de lucru al CE Educaţie şi Formare 2020 şi reprezentarea în Grupul de Coordonare a programului.
7. Monitorizarea participării reprezentanţilor MEN la Grupurile tematice organizate de Comisia Europeană în cadrul metodei deschise a coordonării.
8. Gestionarea dosarelor de probleme aflate pe agenda Comisiei Europene şi a Preşedinţiilor UE (propuneri de acte legislative și non-legislative) și asigurarea coordonării poziției MEN cu propunerile Comisiei.
9. Coordonarea şi monitorizarea în cooperare cu CNERD a activităţilor de pre-notificare şi notificare electronică a directivelor comunitare (actualizarea periodică a situaţiei şi monitorizarea permanentă a respectării termenelor de notificare stabilite de directivele comunitare).
10. Coordonarea participării României la Procesul Bologna (monitorizare grupuri de lucru, reuniuni Bologna Follow-up Group).
11. Asigură coordonarea dosarelor referitoare la cooperarea între Uniunea Europeană și state terțe în domeniul educației și formării profesionale în cadrul dialogului bi-regional: EUROMED (UE-Țări riverane Mării Mediterane), UE-America Latină și Caraibe, ASEM (Asia-Europe Meeting), UE-Asia Centrală, Parteneriatul estic (Platforma 4 - Contactsbetweenpeople) etc.
12. Gestionarea participării MEN la inițiativa UE privind Strategia pentru Regiunea Dunării.
13. Coordonarea participării României, în colaborare cu MAE, în cadrul Institutului Universitar European de la Florența.
14. Reprezentarea MEN în relaţia cu Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Afacerilor Europene în ceea ce priveşte activitatea de coordonare a afacerilor europene.
15. Elaborarea de proiecte şi strategii privind colaborarea bilaterală în domeniul învăţământului între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum și cu cele din Spațiului Economic European.
16. Punerea în practică a prevederilor documentelor de cooperare bilaterală în domeniul educației, încheiate de România cu statele menționate la punctul 15.
17. Asigurarea condiţiilor care să permită continuarea şi extinderea Proiectului de promovare a limbii, culturii şi civilizaţiei româneşti în spaţiul Uniunii Europene (LCCR).
18. Gestionarea reprezentării României in cadrul inițiativelor de cooperare regionala: ERI SEE, TF BHC si RCC.  

Relaţii bilaterale
19. Efectuează documentarea în vederea elaborării proiectelor de documente bilaterale între România şi statele UE, EFTA și terţe UE;
20. Elaborează proiectele de documente bilaterale interministeriale pentru negociere/semnare şi proiectele de hotărâri de guvern privind ofertele unilaterale de burse;
21. Organizează şi participă la negocierea şi semnarea documentelor de colaborare bilaterală la nivel interministerial;
22. Participă la negocierea capitolelor referitoare la educație şi semnarea programelor interguvernamentale;
23. Gestionează acţiunile privind educaţia din cadrul documentelor interministeriale şi interguvernamentale cu statele UE, EFTA și terţe UE;  
24. Elaborează Ordinele de ministru privind deplasările în străinătate ale loturilor de elevi români olimpici la diferitele discipline, precum şi participarea unor grupuri de elevi/studenţi români la diferite acţiuni cu caracter educativ;
25. Organizează şi monitorizează alături de instituţii de învăţământ superior desfăşurarea cursurilor de vară, de limbă, literatură şi civilizaţie română.  

Organizaţii internaţionale
26. Coordonează derularea programelor educaţionale din cadrul Organizaţia pentru Educaţie, Știinţă şi Cultură a Naţiunilor Unite (UNESCO);
27. Colaborează cu diversele instituţii internaţionale din care România face parte în cadrul Iniţiativei Central Europene (ICE);
28. Gestionează activitatea desfăşurată în domeniul educaţiei de către Consiliul Europei (CoE), inclusiv coordonarea programului de formare a cadrelor didactice - Pestalozzi;
29. Nominalizează şi monitorizează activitatea cadrelor didactice participante la proiectele desfăşurate de Centrul European de Limbi Moderne (CELM) - Graz / Austria;
30. Asigură participarea României în calitate de observator la Comitetul pentru Educaţie al Organizației pentru Cooperare Economica și Dezvoltare (OECD);
31. Coordonează activităţile legate de educaţie în cadrul Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE);  
32. Participă la activităţile privind educaţia în cadrul Programului de Asistenţă Oficială pentru Dezvoltare (ODA);
33. Participă la acţiunile privind educaţia desfăşurate în cadrul Organizaţiei Nord-Atlantice (NATO);
34. Gestionarea participării României la CONFEMEN precum și la celelalte instanțe ale francofoniei: OIF, AUF, CREFCO etc.  

Mobilităţi studenţeşti

35. Promovează imaginea sistemului educaţional românesc prin atragerea de cetăţeni din state non-UE la studii în sistemul naţional de învăţământ din România;  
36. Procesează dosarele studenților care studiază cu plata studiilor pe cont propriu valutar;
37. Procesează dosarele aparţinând tinerilor nominalizaţi de către Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, ca bursieri ai statului român, eliberând scrisorile de acceptare la studii, respectiv, dispoziţiile de înmatriculare;
38. Analizează şi întocmeşte dispoziţiile de înmatriculare la studii preuniversitare, universitare şi postuniversitare pentru personalul reprezentanţelor oficiale străine acreditate la Bucureşti şi membrii familiilor acestora;  
39. Soluţionează solicitărilor cetăţenilor străini care au dobândit o formă de protecţie în România;
40. Participă la acţiuni în cadrul Mecanismului de Cooperare Interinstituţională în scopul implementării Strategiei Naţionale privind Migraţia;  
41. Promovează un sistem eficient de selecţie pentru admiterea pe teritoriul României în scop de studii;
42. Elaborează modele de raportări statistice în colaborare cu instituţiile care deţin date specifice referitoare la cetăţeni străini, colectează date statistice şi le validează din punct de vedere numeric şi metodologic;
43. Elaborează materialele necesare şi monitorizează îndeplinirea formalităţilor pentru modificări sau iniţiative legislative în domeniul de competenţă;
44. Vizează adeverinţele de studii eliberate de instituţiile de învăţământ în favoarea cetăţenilor străini;
45. Valorifică informaţiile şi elaborează studii, sinteze, informări şi rapoarte privind sistemele de învăţământ din alte ţări;
46. Notifică instituţiilor de învăţământ superior asupra obligaţiei de a comunica formaţiunilor teritoriale ale Oficiului Român pentru Imigrări situaţia studenţilor străini din state terțe UE declaraţi repetenţi, exmatriculaţi sau retraşi de la studii;
47. Efectuează schimbul de informaţii cu structurile specializate ale Ministerului Administrației și Internelor cu privire la cetăţenii străini depistaţi cu şedere ilegală care au folosit vize de intrare în scop de studii.

Relaţii cu românii de pretutindeni
48. Realizează documentarea privind situația comunităților românești din afara țării (învățământ, cultură, religie, situație economică etc.);
49. Concepe şi elaborează actele normative şi metodologiilor de aplicare a acestora, în domeniul specific de activitate;
50. Organizează și participă în cadrul delegațiilor Comisiei mixte MAE-MEN-DRP la preselecția și preluarea dosarelor candidaților din Republica Moldova, Ucraina, Albania, Bulgaria, Serbia, Muntenegru, Macedonia și Ungaria;
51. Organizează admiterea la studii in România a tinerilor de origine etnică română şi a cetăţenilor români cu domiciliul stabil în străinătate; 
52. Elaborează Metodologia de admitere la studii a tinerilor de origine etnică română şi a cetăţenilor români cu domiciliul stabil în străinătate, repartizând locurile cu bursă și fără bursă (pe facultăți, domenii fundamentale și specializări) în baza Hotărârii de Guvern privind aprobarea cifrei de școlarizare, aprobată anual și publicată în Monitorul Oficial al României;
53. Acordă facilități pentru tinerii de origine română care studiază în România (burse, scutire de taxe școlare, cazare gratuită în cămine studențești și internate școlare, reduceri la transportul în comun, asistență medicală gratuită etc.);  
54. Emite aprobări pentru candidații de origine etnică română în învățământul preuniversitar şi învățământul superior pe locuri fără bursă și fără plata taxelor de școlarizare;
55. Acordă reduceri cu 1/3 a taxelor de școlarizare pe cont propriu valutar pentru candidații de origine etnică română, potrivit art. 17 din H.G. nr. 689/1994.


Utile
Ultimele documente
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, imobile aflate în administrarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice prin Universitatea Maritimă din Constanța, instituție care funcționează în coordonarea ministerului
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Lista românilor de pretutindeni din Moldova, admiși ca bursieri ai statului român, la studii universitare de licență, începând cu anul universitar 2016-2017
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMENCS nr. 4576/20.07.2016 pentru completarea art. 9 din Metodologia de organizare şi desfăşurare a probelor specifice din cadrul examenului de bacalaureat, susţinute de absolvenţii secţiilor bilingve româno-spaniole, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.756/2012
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordinul ministrului Educaţiei nr. 4662/1.08.2016 privind luarea măsurilor prevăzute la art. 170 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1, cu modificările şi completările ulterioare, urmare a soluţionării unor sesizări referitoare la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existenţa plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Project ROSE. Request for Expressions Of Interest - Development of the Project Management Information System - Software Programmer 2
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind acordarea de stimulente financiare absolvenților care au obținut media 10 la evaluarea națională 2016 pentru absolvenții clasei a VIII-a și la examenul național de bacalaureat 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind transmiterea unui imobil din domeniul public al municipiului Roman și administrarea Consiliului Local al Municipiului Roman, în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, Inspectoratului Școlar Județean Neamț pentru Clubul Copiilor Roman
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind unele măsuri de utilizare a Fondului de contrapartidă provenit din ajutorul Guvernului Japoniei constituit în baza Înțelegerii realizate prin schimbul de note diplomatice româno-japoneze, semnate la București pe data de 7 ianuarie 2000 și a Acordului încheiat între Guvernul României și Japan International Cooperation System (JICS) la 1 februarie 2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 308/ 19.04.2000
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Concurs director CSUD - Universitatea din București
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Lista romanilor de pretutindeni din Bulgaria, admisi ca bursieri ai statului roman, la studii universitare de licenta incepand cu anul universitar 2016-2017
  Descarcă Citeşte mai mult